Απαραίτητα Νομιμοποιητικά Έγγραφα Για Αλλαγή Επωνυμίας ή Ιδιοκτήτη

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι τα επίσημα έγγραφα της πολιτείας που πιστοποιούν την ταυτότητα ενός προσώπου. Επειδή τα ονόματα χώρου διαδικτύου (domains) είναι σπάνιος πόρος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους όπως ορίζει ο σχετικός νόμος. Έχει μεγάλη σημασία το ακριβές όνομα στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένα domain. H Dataways είναι υποχρεωμένη από το νόμο να τηρεί αρχείο των νομιμοποιητικών εγγράφων για κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί domain. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να μας αποσταλούν με τους εξής τρόπους :

 • Ταχυδρομικά
 • Με Fax στο +30.2117153031
 • Ηλεκτρονικά σαν αρχείο εικόνας σε επισύναψη στα στοιχεία επαφής.


ΠΡΟΣΟΧΗ :
- Στην περίπτωση αποστολής με FAX παρακαλούμε να φροντίσετε και να επιβεβαιώσετε για την καθαρή απεικόνισή τους.
- Προτρέπουμε να επισυνάπτετε τα νομιμοποιητικά έγγραφα ηλεκτρονικά απευθείας στο αρχείο των επαφών σας για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.


Τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι τα εξής ανάλογα με το πρόσωπο/ιδιοκτήτη :

 1. Νομικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν στην Ελλάδα

   

  α. Για Ανώνυμες Εταιρείες

  • Καταστατικό και ΦΕΚ δημοσιεύσεως αυτού ή κωδικοποίηση Καταστατικού εφόσον έχει υποστεί τροποποιήσεις. Εάν η εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα απαραίτητα έγγραφα είναι το Συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως, η σχετική ανακοίνωση της απόφασης του Νομάρχη περί συστάσεως από το οικείο τμήμα του Υπουργείου Αναπτύξεως που τηρεί τα μητρώα Ανωνύμων εταιρειών (Νομαρχία) και το αντίγραφο διπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου που ενσωματώνει τον κωδικό δημοσιεύσεως.
  • Το τελευταίο Πρακτικό του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως και το σχετικό ΦΕΚ. Αν το ΦΕΚ δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη το εν λόγω Πρακτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανακοίνωση περί καταχωρήσεως των στοιχείων στη Νομαρχία και το αντίγραφο διπλότυπου του Δημοσίου Ταμείου που ενσωματώνει τον κωδικό δημοσιέυσεως.
  • Σε περίπτωση που ως αντίκλητος της εταιρείας δηλώνεται στην γνωστοποίηση Καταχωρητή πρόσωπο άλλο από το νόμιμο εκπρώσωπο της εταιρείας απαιτείται πρακτικό διορισμού αντικλήτου της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο πληρεξούσιος αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Οι αποστολές οποιουδήποτε εντύπου υλικού αφορά σε θέματα του domain θα γίνονται στην ταχυδρομική διέυθυνση του αντικλήτου εντός Ελλάδας.
  Σημείωση : Ο Καταχωρούμενος οφείλει να προσκομίσει τα ΦΕΚ όταν δημοσιευθούν.

  β. Για Ε.Π.Ε.

  • Καταστατικό και ΦΕΚ δημοσιέυσεως αυτού ή κωδικοποίηση Καταστατικού εφόσον έχει τροποποιηθεί.
  • Πιστοποιητικό οικείου τμήματος Πρωτοδοκείου της έδρας της εταιρείας περί καταχωρήσεως των στοιχείων και τροποποιήσεων των εταιρειών στα οικεία μητρώα. Για νεοσυσταθείσες Ε.Π.Ε. απαιτείται Συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως, το ΦΕΚ δημοσιεύσεως και εφόσον αυτό δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αντικαθίσταται από το αντίγραφο διπλοτύπου του Δημοσίου Ταμείου που ενσωματώνει τον κωδικό δημοσιέυσεως.
  • Σε περίπτωση που ως αντίκλητος της εταιρείας δηλώνεται στην γνωστοποίηση Καταχωρητή πρόσωπο άλλο από το νόμιμο εκπρώσωπο της εταιρείας απαιτείται πρακτικό διορισμού αντικλήτου της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο πληρεξούσιος αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Οι αποστολές οποιουδήποτε εντύπου υλικού αφορά σε θέματα του domain θα γίνονται στην ταχυδρομική διέυθυνση του αντικλήτου εντός Ελλάδας.
  Σημείωση : Ο Καταχωρούμενος οφείλει να προσκομίσει τα ΦΕΚ όταν δημοσιευθούν.

  γ. Για Ο.Ε. και Ε.Ε.

  • Το ιδιωτικό έγγραφο συστάσεως με όλες τις τροποποιήσεις.
  • Πιστοποιητικό οικείου τμήματος Πρωτοδοκείου της έδρας της εταιρείας περί καταχωρήσεως των στοιχείων και τροποποιήσεων των εταιρειών στα οικεία μητρώα.
  • Σε περίπτωση που ως αντίκλητος της εταιρείας δηλώνεται στην γνωστοποίηση Καταχωρητή πρόσωπο άλλο από το νόμιμο εκπρώσωπο της εταιρείας απαιτείται πρακτικό διορισμού αντικλήτου της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο πληρεξούσιος αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Οι αποστολές οποιουδήποτε εντύπου υλικού αφορά σε θέματα του domain θα γίνονται στην ταχυδρομική διέυθυνση του αντικλήτου εντός Ελλάδας.

  δ. Ατομικές επιχειρήσεις & φυσικά πρόσωπα

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου.
  • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματκής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

 2. Νομικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

   

  α. Νομικά πρόσωπα

  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου συνοδευόμενα από την επισημείωση της Χάγης με συννημένη επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική Γλώσσα.
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα περί διορισμού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπέυθυνση δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο πληρεξούσιος αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα. Οι αποστολές οποιουδήποτε εντύπου υλικού αφορά σε θέματα του domain name θα γίνονται στην ταχυδρομική διέυθυνση του αντικλήτου αντός Ελλάδας.

  β. Φυσικά πρόσωπα

  • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.
  • Εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου περί διορισμού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπέυθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο πληρεξούσιος αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα. Οι αποστολές οποιουδήποτε εντύπου υλικού αφορά σε θέματα του domain name θα γίνονται στην ταχυδρομική διέυθυνση του αντικλήτου αντός Ελλάδας.
  • Αντίγραφο Α.Δ.Τ. ή διαβατήριο του πληρεξούσιου αντικλήτου.
 • 9 Users Found This Useful
Was this answer helpful?